Vad är ett delägarlag?

Delägarlagets verksamhet regleras av lagen om samfälligheter, lagen om fiske och delägarlagets stadgar. Delägarlaget skall organisera bedrivandet av fiske och vården av fiskbestånden inom sitt område på det sätt som lagen om fiske förutsätter.Delägarlaget bestämmer över alla saker som rör samfälligheten, på samma sätt som en fastighetsägare bestämmer över sin fastighet. I Finland finns över 20 000 samfällda vattenområden. För vart och ett svarar ett delägarlag. Många delägarlag är okonstituerade, vilket betyder att det kanske inte hålls regelbundna möten eller finns någon verksamhet.

Privata vatten kan tillhöra en fastighet, men vanligare är att vattenområdet är samfällt. Det betyder att vattnet tillhör flera delägarfastigheter. Det samfällda vattnet finns i fastighetsregistret som en egen enhet. Delägarfastigheterna kan ha rätt till olika stora andelar av det samfällda vattnet. Andelarna framgår av fastighetsregistret, både under det samfällda vattnets uppgifter och på delägarfastighetens fastighetsregisterutdrag. Delägare i det samfällda vattenområdet är ägarna till de fastigheter, till vilka hör en andel i vattenområdet. 

Delägarlagens uppgifter:

  • Ordnandet av fisket
  • Vården av fiskbestånden

Läs mera om delägarlagen på Centralförbundets hemsidor.

Gösen är Nylands landskapsfisk

Gösen är Nylands landskapsfisk. Gösar under minimimåttet bör omedelbart släppas för att ge den möjligheten att leka åtminstone en gång under sin livstid.

image

Endast ett spö per tillstånd

Handredskaps eller "spöfiskeavgiften" berättigar till fiske med endast ett spö. För flera spön behövs vattenägarens tillstånd. För pilkfiske och mete behövs inget tillstånd.

image

Nya minimimått för öring

Havsöringen anses vara hotad och därför höjdes minimimåttet år 2014 till 60 cm. Samma minimimått gäller också för havslax.


image

Nylands fiskarförbund r.f.
Stenbölevägen 19
06200 Borgå

Tel. 040 - 354 2317

e-post: info@nyfisk.net