Förbundets historia

Nylands fiskarförbunds uppgift var för 100 år sedan och är än i dag i första hand att befrämja det kustnära yrkesfisket och vården av fiskestammar. Det har alltid fallit sig naturligt att man inom förbundet velat bevara en levande kulturmiljö i skärgården och en fast bosatt befolkning. Verkligheten i skärgården, i det övriga samhället och i hela landet har förändrats mycket under de gångna hundra åren. Den fasta befolkningen har minskat liksom antalet heltidsfiskare. Fiskebragderna och fiskemetoderna har förändrats, för att inte tala om fiskebåtarna. Också fiskstammarna och fångsterna av olika arter längs med vår kust har varierat mycket under årens lopp. 

Utplanteringen av fiskyngel har fortfarande en viktig roll i förbundets verksamhet. Idag utplanteras framför allt gös, sik och ål. Havsöring har tidvis varit en viktig utplanteringsart. På 1970-talet frågade man sig om den nyländska skärgården kan räddas undan miljöförstöringen. Idag kan vi konstatera att det fortfarande finns många moln vid horisonten. Under de senaste åren har övergödningen av Finska viken lett till årligen återkommande algblomningar, grumligt vatten och igenväxande vikar. Den kraftigt växande oljetransporten genom Finska viken är ett hot som inte heller kan förbises. All slags fartygs- och båttrafik har ökat och den ställer ibland till förtret för fisket. Sälstammen, framförallt gråsälen, har ökat starkt under de senaste decennierna och under de allra senaste åren har en explosionsartad ökning av skarven lett till nya bekymmer. Sälen söker sig idag ända upp i skär gårdsvikarna där också nätfisket ofta försvårats. Då isbildningen sker sent eller uteblir innebär det att sälarna finns i skärgården så gott som hela tiden. 

Sedan Finland blev medlem i EU har fiskeripolitiken blivit en del av EU- politiken. Nylands fiskarförbund har aktivt jobbat för att Östersjön och det kustnära fisket i Finland skall betraktas som en egen helhet där man beaktar de lokala förhållandena som på många sätt skiljer sig från fisket i världshaven. Förbundet har allt mer betonat att det kustnära fisket som vi bedriver är ekologiskt hållbart. Det är ett selektivt fiske som inte hotar de naturliga fiskbestånden.

.

Det Nyländska fisket idag

Texten uppdateras.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Nylands fiskarförbund r.f.
Stenbölevägen 19
06200 Borgå

Tel. 040 - 354 2317

e-post: info@nyfisk.net