NYLANDS FISKARFÖRBUND

Vattenägare

Ansvarsfullt vattenägande

Alla vattenområden ägs av någon. Det finns 1,5–2 miljoner vattenägare i Finland. En del är vattenägare utan att veta om det. Man hittar information om vattenägandet i  sitt fastighetsregisterutdrag.

Största delen av de finländska vattnen är samfällda vatten, vars nyttjande och förvaltning sker via delägarlag. Delägarlaget kan påverka förutom i miljötillståndsprocesser, också om kommunen planlägger stränderna eller om det till exempel ska läggas ut elkablar, vattenledningar och dylikt på vattenområdet.

Delägarlag

Största delen av vattenområdena i Finland är samfällda, och de förvaltas av delägarlag. Det betyder att vattnet tillhör flera olika fastigheter.    

Delägarfastigheterna kan ha rätt till olika stora andelar av det samfällda vattnet. Det samfällda vattnet finns i fastighetsregistret som en egen enhet. Andelarna framgår av fastighetsregistret, både under det samfällda vattnets uppgifter och på delägarfastighetens fastighetsregisterutdrag.

 Delägarlagets uppgift är att sköta om det samfällda områdets förvaltning och skötsel. Delägarlaget bestämmer över alla saker som rör samfälligheten, på samma sätt som en fastighetsägare bestämmer över sin fastighet.

 Många delägarlag är okonstituerade, vilket betyder att det kanske inte hålls regelbundna möten eller finns någon verksamhet.

 Befrämjande av delägarlagens verksamhet hör till Centralförbundet för Fiskerihushållnings centrala uppgifter. Från CFF kan man få råd och hjälp i frågor som gäller delägarlag.

Viktiga länkar